ویدئو/آشنایی با بویه نجات (life bouy) در کشتی

مشاهده ویدئو در کانال

به گزارش فانوس دریا، کاپیتان مجید روشن با انتشار این ویدئو در خصوص الزامات این وسیله نجات دریایی نوشت:

☸️LIFEBUOYS☸️

🔆SOLAS🔆
CHAPTER 3
REGULATION 7 (Personal Life_saving appliances)

✳️PARAGRAPH 1✳️

✅۱.۱: این life buoy ها مطابق با الزامات پاراگراف ۲.۱.۱ آیین نامه LSA باید:
⬅️۱.۱.۱: تا آنجاییکه امکان دارد باید براحتی در دو طرف کشتی، در تمامی عرشه و حداقل یکی در پاشنه ،قابل دسترس باشد.
⬅️۱.۱.۲:به گونه نصب شده باشند که بسرعت قابل استفاده بوده و هرگز بصورت دائمی مهار نشده باشند.

✅۱.۲: حداقل یک LIFEBUOY در هر طرف کشتی ،مجهز به طنابقابل شناور ماندنکه در الزامات پاراگراف ۲.۱.۴ آیین نامهLSA توضیح داده شده ، باید باشد.
طول طناب حداقل دو برابر ارتفاع محل نصب LIFEBUOY تا خط آب در شرایط Lightest sea_going condition و یا ۳۰ متر، هر کدام که بیشتر است،باید باشد.

✅۱.۳:حداقل نیمی از تعداد کل lifebuoy های تعبیه شده باید مجهز به چراغ خود اشتعال مطابق با الزامات پاراگراف ۲.۱.۲ آیین نامه LSA باشد.همچنین حداقل دو عدد از این ها باید مجهز به سیگنال دودزای خودفعال،مطابق با الزامات پاراگراف ۲.۱.۳ آیین نامه LSA بوده و قابلیت رها سازی سریع از پل فرماندهی را داشته باشد. این LIFEBUOY ها باید بصورت مساوی در هر دو طرف کشتی تقسیم شوند.

✅۱.۴ نام کشتی و بندر ثبت آن با حروف بزرگ باید روی هر LIFE BUOY ی که حمل می کند، نوشته شود.

PERSONAL LIFE_SAVING APPLIANCES(LSA CODE)

🔅CHAPTER 2( Life- Saving Appliances)🔅

⭕️PARAFRAPH 2.1( LIFEBUOYS)⭕️

✅۲.۱.۱:Lifebuoy specification

هر LIFEBUOY باید:
۱️⃣دارای قطر بیرونی حداکثر ۸۰۰ میلیمتر و قطر داخلی ۴۰۰ میلیمتر باشد.
۲️⃣از موادی که ذاتا خاصیت شناور ماندن را داشته باشند ساخته شوند. نباید با چوب پنبه و براده چوب و هر ماده دیگر و یا محافظت هوایی که برای شناور ماندن به باد وابسته باشد، ساخته شوند.
۳️⃣قادر به نگه داشتن حداقل ۱۴.۵ کیلوگرم آهن در آب شیرین برای مدت ۲۴ ساعت را داشته باشند.

۴️⃣جرم آن نباید کمتر از ۲.۵ کیلوگرم باشد.

۵️⃣در صورت احاطه شدن در آتش ، حداقل تحمل ۲ثانیه در آتش را داشته سپس ذوب شود.

۶️⃣به گونه ای ساخته شود که اگر از ارتفاع محل نصب تا خط آب در شرایط سبک دریایی و یا ۳۰ متر ارتفاع هر کدام که بیشتر باشد در آب پرتاب شود ،آب به درون آن نفوذ نکرده ،به اجزای آن آسیب نرسیده و همچنان عملیاتی بماند.

۷️⃣در شرایط رها سازی سریع همراه با چراغ خود اشتعال و سیگنال دودزای، جرم کافی برای آزاد سازی سریع را داشته باشد.

۸️⃣مجهز به چهار حلقه در چهار نقطه روی بدنه در اطراف خود توسط طناب ی با قطر حداکثر ۹.۵میلیمتر و طول حداکثر چهار برابر قطر بیرونی باشد.

✅۲.۱.۲ :Life buoy self_igniting lights

چراغ های خود اشتعالی مورد نیاز

solas/regulation3/ paragraph7.1.3

باید:
۱️⃣طوری باشند که با آب خاموش نشوند.

۲️⃣دارای نور سفید رنگ و قادر به روشن ماندن مداوم با شدت نور حداقل ۲cd در تمامی جهات و یا چشمک زن با سرعت حداقل ۵۰ و حداکثر۷۰ فلاش در دقیقه باشد.

۳️⃣دارای منبع انرژی برای برآوردن الزامات بند ۲.۱.۲.۲(قبلی) برای یک دوره حداقل دو ساعته ،باشد.
۴️⃣مقاومت در برابر آزمایش سقوط در الزامات بند ۲.۱.۱.۶ را داشته باشد.

✅۲.۱.۳: Lifebuoy self_activating smoke signals

سیگنال دودزای خود فعال مورد نیاز

solas/regulation3/ paragraph7.1.3

باید:

۱️⃣در هنگام شناور شدن ، باید دودی با رنگ بسیار قابل رویت را با سرعت یکنواخت برای حداقل مدت ۱۵دقیقه در آب های آرام ساطع کند.
۲️⃣در تمام مدت انتشار دود، منفجر نشده و هیچ شعله ای از خود ساطع نکند.

۳️⃣در دریا غرق نشود.

۴️⃣در صورت غوطه ور شدن کامل در آب ،برای مدت حداقل ۱۰ثانیه به انتشار دود ادامه دهد.

۵️⃣مقاومت در برابر آزمایش سقوط در الزامات بند ۲.۱.۱.۶ را داشته باشد.

✅۲.۱.۴ : Bouyant lifeline

طناب های شناور مور نیاز

solas/regulation3/ paragraph7.1.3

باید:
۱️⃣غیر قابل گره خوردن باشند.

۲️⃣دارای قطر حداقل ۸میلیمتر باشند.

۳️⃣مقاومت پارگی در برابر حداقل نیروی ۵کیلو نیوتن را داشته باشند.

☸️LIFEBUOYS☸️

⬇️هر LIFEBUOY⬇️

♻️تا آنجاییکه امکان دارد باید براحتی در دو طرف کشتی، در تمامی عرشه و حداقل یکی در پاشنه ،قابل دسترس باشد.
♻️به گونه نصب شده باشند که بسرعت قابل استفاده بوده و هرگز بصورت دائمی مهار نشده باشند.

♻️حداقل یک LIFEBUOY در هر طرف کشتی ،مجهز به طناب قابل شناور ماندن باشد.

♻️حداقل نیمی از تعداد کل lifebuoy های تعبیه شده باید مجهز به چراغ خود اشتعال بوده همچنین حداقل دو عدد از این ها باید مجهز به سیگنال دودزای خود فعال بوده و قابلیت رها سازی سریع از پل فرماندهی را داشته باشد.
♻️این LIFEBUOY ها باید بصورت مساوی در هر دو طرف کشتی تقسیم شوند.

♻️نام کشتی و بندر ثبت آن با حروف بزرگ باید روی
هر LIFE BUOY ی که حمل می کند، نوشته شود.

♻️دارای قطر بیرونی حداکثر ۸۰۰ میلیمتر و قطر داخلی ۴۰۰ میلیمتر باشد.

♻️قادر به نگه داشتن حداقل ۱۴.۵ کیلوگرم آهن در آب شیرین برای مدت ۲۴ ساعت را داشته باشند.

♻️جرم آن نباید کمتر از ۲.۵ کیلوگرم باشد.

♻️به گونه ای ساخته شود که اگر از ارتفاع محل نصب در آب پرتاب شود ،آب به درون آن نفوذ نکرده ،به اجزای آن آسیب نرسیده و همچنان عملیاتی بماند.

♻️مجهز به چهار حلقه در چهار نقطه روی بدنه در اطراف باشد.

♻️تعداد کل lifebuoy های تعیین شده در کشتی های تجاری بدین قرار باید باشد،،:
کشتی های با طول کمتر از ۱۰۰ متر، حداقل ۸ عدد،
کشتی های با طول ۱۰۰ تا کمتر از ۱۵۰ متر حداقل ۱۰ عدد،
کشتی های با طول ۱۵۰ تا کمتر از ۲۰۰ متر حداقل ۱۲ عدد،
کشتی های با طول ۲۰۰ متر به بالا حداقل ۱۴ عدد،

🔆چراغ های خود اشتعالی در LIFEBUOYS🔆
باید:
♻️طوری باشند که با آب خاموش نشوند.

♻️دارای نور سفید رنگ باشند.

♻️دارای منبع انرژی برای یک دوره حداقل دو ساعته ،باشد.
♻️مقاومت در برابر سقوط از ارتفاع تعیین شده را داشته باشد.

✴️سیگنال دودزای خود اشتعال✴️
باید:
♻️در هنگام شناور شدن ، باید دودی با رنگ بسیار قابل رویت را با سرعت یکنواخت برای حداقل مدت ۱۵دقیقه در آب های آرام ساطع کند.

♻️در دریا غرق نشود.

♻️در صورت غوطه ور شدن کامل در آب ،برای مدت حداقل ۱۰ثانیه به انتشار دود ادامه دهد.

♻️مقاومت در برابر آزمایش سقوط از ارتفاع تعیین شده را داشته باشد.

✳️طناب های مور نیاز life buoy✳️
باید:
♻️غیر قابل گره خوردن باشند.

♻️دارای قطر حداقل ۸میلیمتر باشد.

♻️طول آن حداقل ۳۰ متر باشد.

برای دریافت جزئیات بیشتر به آدرس های ذیل مراجعه کنید:

✅SOLAS✅
CHAPTER 3
REGULATION 7 & 32

✅LSA Code✅
CHAPTER 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

ویدئو/صادرات فرآورده های نفتی از بندر خرمشهر به مقصد امارات

ج بهمن ۶ , ۱۴۰۲
نفتکش دلبین شرکت ملی نفتکش